Bu Blogda Ara

10 Ekim 2017 Salı

ENFEKTİF ENDOKARDİT: klinik&tanı

RİSK FAKTÖRLERİ
Hastaya ait risk faktörleri (Tablo 1)
  • Yaş>60: hastaların yarısından fazlası 60 yaşının üzerindedir.
  • Erkek cinsiyet: 3:2’den 9:1’e kadar erkek ağırlığı bildirilir.
  • İlaç enjeksiyonu
  • Kötü diş yapısı ya da Dental enfeksiyon
  • Komorbid durumlar:

- Yapısal kalp hastalıkları: hastaların neredeyse ¾’ünde enfektif endokardit tanısı anında yapısal bir kalp hastalığı mevcuttur.
Kapak hastalığı: romatizmal kalp hastalığı, MVP (sıklıkla mitral regurjitasyonla beraber), aortik kapak hastalığı ve diğer kapak anormalliklerini içerir. MVP regürjitasyonla birlikteyse 5-8 kat risk artışıyla birliktedir. Viridan streptokok endokarditi daha fazladır. Regurjitayon yoksa risk çok az artmıştır.
Konjenital kalp hastalığı: aort stenozu, biküspid aortik kapak, pulmoner stenoz, ventriküler septal defekt, PDA, aort koarktasyonu, fallot tetralojisi.
Prostetik kapak:
Enfektif endokardit özgeçmişi
İntravasküler cihaz varlığı
Kronik hemodiyaliz
HIV
MİKROBİYOLOJİ
Stafilokokal enfektif endokarditler sağlık bakımı ilişkili enfektif endokarditlerde daha sıkken; streptokokal olanlar ise toplum kökenlilerde daha sık etkendirler.
En sık etken Staphylococcus aureus, ikinci sırada ise viridan streptokoklar vardır.
KLİNİK
En sık bulgu ateştir (%90’a kadar). Sıklıkla titreme, anoreksi ve kilo kaybıyla ilişkilidir.
Diğer sık bulgular halsizlik, baş ağrısı, miyalji, artralji, gece terlemeleri, karın ağrısı, dispne, öksürük ve plöretik göğüs ağrısıdır.
Hastaların %85’inde kardiyak üfürüm mevcuttur.😚 ydus 2017 Splenomegali ve peteşi (%20-40), splinter hemoraji gibi mukokutanöz lezyonlar destekleyici bulgulardır.
Bunun dışında nadir görülen ama enfektif endokardite yönlendiren bazı bulgular da vardır:
+ Janeway lezyonları
+ Osler nodülleri
+ Roth lekeleri
Komplikasyonlara bağlı belirti ve bulgular da olabilir:
  • Kardiyak komplikasyonlar: kapak yetmezliği, kalp yetersizliği, vb. Hastaların  %502sine kadarında bulunur.
  • Nörolojik komplikasyonlar: embolik strok, intraserebral hemoraji, beyin abseleri, vb. Hastaların %40’ına kadarında bulunur.
  • Septik emboli: böbrek, dalak ve diğer organ enfarktları. Sağ taraflı endokarditlerde septik pulmoner emboli görülebilir. Hastaların %25’ına kadarında bulunur.
  • Metastatik enfeksiyon: vertebral osteomiyelit, septik artrit, psoas absesi gibi
  • Sistemik immun reaksiyon: Glomerülonefrit gibi

TANI
Ateş ve risk faktörleri varlığında tanıdan şüphelenilmelidir. Tanı için kullanılan araçlar klinik bulgular, kan kültürleri (ya da diğer mikrobiyolojik veriler) ve ekokardiografi olarak sıralanabilir. Modifiye Duke kriterleri tanıya yardımcıdır. (tablo 1 ve tablo 2)
Kan kültürleri ayrı ayrı venöz girişimle en az 3 kez alınmalıdır. Kontrol kan kültürleri ise 48-72 saat geçtikten sonra, bakteriemi sonlanana kadar alınır.
Şüpheli her hastaya EKO yapılmalıdır. Transtorasik eko (TTE) ilk önce yapılansa da, Transözefagiyal eko (TEE) daha yüksek sensitivitededir. Ayrıca abseleri, yaprakçık perforasyonunu ve psödoanevrizmaları daha iyi gösterme özelliğindedir.

EKG, akçiğer grafisi ve BT diğer gerekli olabilen tanı araçlarıdır. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder