Bu Blogda Ara

19 Ocak 2017 Perşembe

LEGİONELLA PNÖMONİSİ; TANI

Öksürük, döküntü, ateş, dispne, baş ağrısı,, miyalji/artralji, diyare, bulantı-kusma, nörolojik bozukluklar, göğüs ağrısı gibi bulgularla karakterizedir.

Raller, 39C ateş, bradikardi, DİK, glomerülonefrit, rabdomiyoliz, döküntüler ve nöropatiler gibi çeşitli bulgular.

Renal ve hepatik disfonksiyon, trombositopeni, lölositoz, hipofosfatemi, hiponatremi daha sık görülür.

Genellikle hastalığın 3.-4. Günlerinde röntgende anormallikler görülür. Karakteristik değildir. En sık patern; yamalı unilateral infiltrasyonlardır ve konsolidasyona ilerler. Plevral effüzyonlar sıktır.

İmmünsüprese hastalarda başlangıç dansiteleri plevradan başlayan yuvarlak opasiteler olarak ortaya çıkabilir ki, bunlar sehven pulmoner infarkt olarak değerlendirilebilir. Kortikosteroid kullanan immünsüprese hastada bu nodüler infiltratlar kaviteye dönebilir.

Bu radyolojik bulgular ancak ay ve aylar içinde gerilerler.

Akciğer dışı Legionella, bakteriyemi yoluyla en sık KALP’te ortaya çıkar.

Legionella izolatı için standart besi yeri “Buffered charcocal yeast ekstract agar” ‘dır. Bu agarda Legionella pnömofili “ELMA YEŞİLİ” boyanır.

Üriner antijen testinin %80 sensitivite ve %97-100 spesifitesi vardır.

Solunum yollarından alınan spesmenden DFA boyamanın sensitivitesi %25-75 olmasına rağmen spesifitesi çok yüksektir.

PCR yöntem rutin tetkikler içerisinde yer almaz. Kültürden daha sensitif değildir.

Legionella için antibiyotik duyarlılık testleri, antibiyotikler besi yerleriyle etkileştiğinden, çok kullanışlı değildir.

Ayrıca Legionella’nın hücre içine yerleşen bir patojen olması, in vitro dozun in vivo dozla uyum sağlamaması sonucunu doğurur.

Hücre içine giren antibiyotikler hangileridir: Makrolidler, tetrasiklin, kinolonlar, rifampisin

Azitromisin gibi makrolidler ve levofloksasin gibi solunum yolu kinolonları Legionella’ya etkilidir.

Levofloksasin 500 1x1 10-14 gün
Levofloksasin 750 1x1 5 gün
İmmümsüpresif hastada Levofloksasin 750 1x1 21 gün önerilir.
Kimi yazarlar Levofloksasini 750 mg 1*1 7-10 gün önermektedir.
Genel olarak azitromisin’i 1.gün 1 gram, sonraki günler 500 mg 7-10 gün önerilir.
HİV’li hastalarda kinolon önerilir. Makrolidler antiretroviral tedaviyle etkileşme potansiyeli vardır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder