Bu Blogda Ara

6 Şubat 2017 Pazartesi

SERRATİA ENFEKSİYONLARI

Enterobakter grubuna ait, Gram-negatif basillerdir. En az 15 türü vardır. Cins, fakültatif anaerob gram-negatif çubuklardan oluşmaktadır. Kırmızı boyanır. Hastaneden kazanılmış olan suşlar genelde beyaz-kremsi boyanırlar ve standart inkübatörlerde iyi çoğalırlar (35-37C).
S.marcescens ve diğer Serratia türleri, çok fazla virülans faktörü salgılamazlar ve oportunistik olarak düşünülürler.  Hareketlidirler ve fimbriaları aracılığıyla hücrelere adhere olabilirler. S.marcescens, değişik hücre tiplerine toksik olan birkaç farklı hemolisin salgılayabilirler.
İnsandaki Serratia enfeksiyonları  daha ziyade ekzojen çevreden kaynaklanmaktadır. Hayvanlardan vs bulaşmaz. Genelde direkt olarak toprak, su vs ile temastan kazanılır. Serratia türleri sıklıkla hastane içi salgınlarla ilişkilendirilirler, hastane dışı salgınlar çok mutad değildir. Steril olması gereken hazır solüsyonlardan vs. fabrikasyon hatası olarak salgınlar tanımlanmıştır.
Bireysel hastane kökenli Serratia enfeksiyonu çok sık değildir. Hastada invazif bir cihaz varlığı hastaneden kazanılmış Serratia türleri için önemli bir risk faktörüdür. Ancak, surveyans verileri Serratia’nın cihaz ilişkili enfeksiyon patojeni olarak baskın karakterde olmadığını göstermektedir. Daha ziyade ortak kaynak salgınlarına yönelmek gerekir.
S.marcescens, üriner trakt enfeksiyonu, pnömoni ve kan akımı enfeksiyonu yapabildiği gösterilmiş bir insan patojenidir.  İntravenöz ilaç kullanılanlarda enfektif endokardit yapabilmektedir. Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, cerrahi alan enfeksiyonları hatta nekrotizan fasciit, osteomiyelit, septik artrit sık olmamakla birlikte tanımlanmıştır.
SSS enfeksiyonları genelde ventriküloperitoneal şant, lomber ponksiyon, veya spinal enjeksiyonlara bağlanmıştır. Yenidoğanlarda meningoensefalit bildirilmiştir.
Serratia türleri, gözü diğer bölgelere göre daha fazla tutar. P.aeruginosa’dan sonra hastane kaynaklı oküler enfeksiyonun en sık nedeni olarak bildiren çalışmalar vardır. Konjunktivit, keratokonjuktivit, korneal ülserler ve keratit şeklinde olabilir. Serratia kaynaklı endoftalmit seyrektir ama uzun dönem sonlanımı kötü olabilir.
Serratia türlerinde ampisilin, amoksisilin, ampisilin-sulbaktam, amoksisilin klavulanata doğal olarak direnç sahibidir. Aynı şekilde, dar spektrumlu sefalosporinlere (cefazolin gibi), cephamycin’e, makrolidlere, tetrasiklinlere ve nitrofurontain’e de dirençlidir. AmpC betalaktamaz üreterek geniş spektrumlu beta-laktam direnci de yapabilirler. ESBL üretimi ve karbapenemaz üretimi de tanımlanmıştır.
Serratia türleri florokinolonlar, aminoglikozidler, trimotoprim-sülfametaksazol, piperasilin-tazobaktam, tikarsilin-klavulanat, 3. Ve 4. Kuşak sefalosporinler, aztreonam ve karbapenemler gibi bir seri antibiyotiğe duyarlıdırlar.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder